Pravidla na Obroku 2019

Obecná ustanovení
Dokončením registrace, tj. zaplacením účastnického poplatku v souladu s Podmínkami registrace účastníků na Obroku 2019 (dále též „dokončení registrace“), na akci Obrok 2019 je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem akce Junák – český skaut z.s. smlouva o účasti na akci Obrok 2019 (akce Obrok 2019 dále také jako „akce“). Smlouvou o účasti na akci Obrok 2019 se pořadatel zavazuje za podmínek stanovených v Obecných ustanoveních, Podmínkách účasti na akci Obrok 2019 a Podmínkách registrace účastníků umožnit účastníkovi účast na akci Obrok 2019 (dále společně také jako „pravidla“ nebo „ustanovení“) a účastník se oproti tomu zavazuje řádně a včas zaplatit registrační poplatek a zúčastnit se akce Obrok 2019 způsobem a za podmínek stanovených v pravidlech. Každý účastník akce obdrží při vstupu na akci identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje v jeho prostorách vstupenku nebo jiné povolení ke vstupu.
Účastníkem akce je pouze osoba s platnou registrací (dokončením registrace a splněním podmínek registrace) (dále jen „účastník“). Stejná pravidla a povinnost je dodržovat se vztahují i na ostatní osoby na tábořišti (např. držitele novinářské akreditace, hosty, majitele jednodenních vstupenek)
Účastníkem může být pouze osoba starší 15 let, tj. osoba, která nejpozději ke dni 22.5.2019 dosáhne věku 15 let. Za nezletilé osoby nese plnou odpovědnost vedoucí skupiny, ve které je nezletilá osoba registrována.

Účastník se uzavřením smlouvy (dokončením registrace) zavazuje v celém areálu akce a na všech ostatních místech, kde probíhá akce, dodržovat následující Obecná Ustanovení a Podmínky účasti na akci Obrok 2019 (dále jen “ustanovení”):

A) PRO ÚČASTNÍKY AKCE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:
— Vnášení a užívání zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních, omamných a halucinogenních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů a alkoholu! — Vstupovat do prostor, které mu nejsou určeny
— Rozdělávání otevřeného ohně mimo místa k tomu určená!
— Manipulovat se rozvody elektrické energie a vody!
— Rozdávat či umisťovat v areálu akce jakékoli propagační a reklamní materiály bez povolení pořadatele!
— Vstupovat do cizích stanů, šplhat na stromy, budovy, střechy, ploty apod.
— Svým chováním ohrožovat bezpečnost a zdraví ostatních.
— Jakkoli jinak bránit řádnému průběhu akce!

B) POŘADATEL AKCE JE OPRÁVNĚN:
— Při porušení veškerých podmínek a pravidel vypovědět s okamžitou platností bez výpovědní doby smlouvu o účasti na akci Obrok 2019 a účastníka akce vyvést pomocí Skautské ochranné služby z areálu či místa konání akce a nevpustit jej zpět do areálu, účastnický poplatek ani jeho část se v takovém případě účastníkovi nevrací, což účastník bere na vědomí a je s tím srozuměn.
— Sám nebo prostřednictvím pověřené osoby dávat nezbytné pokyny účastníkům akce za účelem zachování bezvadného průběhu akce, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky a pravidla.
— Měnit program akce .
— Sám nebo prostřednictvím skautské ochranné služby odepřít vstup účastníkům, kteří nemají identifikační náramek, nejsou účastníky akce ani jinak oprávněni se akce účastnit nebo jejich smlouva o účasti na akci Obrok 2019 byla zrušena, je neplatná, nicotná, bylo od ní kteroukoliv ze stran odstoupena nebo byla pořadatelem vypovězena.
— V případě neočekávaných událostí (živelné katastrofy, nehody, havárie, apod.) měnit místo a čas konání akce, změny v programu jsou vyhrazeny.

C) ÚČASTNÍK AKCE SE ZAVAZUJE:
— Vyplnit registrační formulář na základě pravdivých informací.
— Udržovat pořádek v celém areálu akce.
— Chovat se slušně k ostatním účastníkům a pořadatelům akce.
— Dodržovat podmínky účasti na akci a řídit se pokyny pořadatelů, Skautské ochranné služby a právními předpisy České republiky.
— Prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem.
— Dodržovat noční klid zejména v prostorách určených k ubytování.
— Nosit v průběhu akce identifikační materiály (náramek a šátek).
— Neprodleně uvědomit zástupce organizátora akce, pokud zpozoruje zranění jakékoli osoby.
— Odevzdat předměty nalezené v areálu akce zástupci organizátora akce (prostřednictvím infostanu).
— Nahlásit zástupci organizátora akce (prostřednicvím infostanu) závadu, která by mohla způsobit ohrožení bezpečnosti osob nebo poškození majetku.
— Dodržovat pravidla evakuace a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci v případě evakuace areálu akce.

D) ÚČASTNÍK AKCE:
— Se účastní akce výlučně na odpovědnost vedoucího skupiny, ve které je registrovaný odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí.
— Bere na vědomí, že při zaviněném sundání identifikačního náramku smlouva zaniká k okamžiku sundání identifikačního náramku bez jakéhokoliv nároku na vrácení účastnického poplatku nebo jeho části a dále že není oprávněn se domáhat vstupu na akci. — Bere na vědomí, že akce se koná za každého počasí.
— Uděluje bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů jeho osoby, a to bez nároku na odměnu.

E) POŘADATEL AKCE:
— Neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků akce, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením
— Nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich odcizení jinými osobami

F) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
— Účastník uděluje výslovný souhlas s tím, že obrazové a zvukové záznamy s jeho osobou, pořízené na akci nebo v souvislosti s ní, je pořadatel oprávněn uschovat a dále zpracovávat, a to pro bezpečnostní a marketingové účely související s prezentací akcí a činností pořadatele. V takovém případě účastníkovi nevzniká nárok na peněžitou odměnu či náhradu.
— Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem dle zákona č. 101/2000 Sb., a to výhradně pro statistické účely a vnitřní potřebu pořadatele, maximálně na dobu 2 (dvou) let. Pořadatel se zavazuje, že tyto osobní údaje nepřevede ani jinak nezpřístupní třetím osobám.
— V případě zrušení akce pořadatelem kvůli předem neočekávaným událostem (živelné katastrofy, nehody, havárie, apod.) bude účastníkovi vrácena část účastnického poplatku v závislosti na Storno podmínkách. Tyto podmínky jsou platné i v případě, že účastník zruší svojí účast po ukončení registrace, nebo na akci nedorazí.
— Účastníci jsou registrováni ve skupinách dle Podmínek Registrace
— V případě, že řádně zaregistrovaná skupina přestane splňovat Podmínky Registrace a tato situace nebude napravena před ukončením registrace, stává se registrace této skupiny neplatnou a přístup na akci jí ani žádnému členu skupiny nebude umožněn.
— V případě dalších dotazů a připomínek se může účastník obrátit na pořadatele prostřednictvím emailu na: registrace@obrok19.cz

Storno podmínky
— V případě zrušení akce z předem neočekávaných událostí (povodně, nehody, havárie, apod.) bude účastníkovi vrácen poplatek ve výši procentuální velikosti zůstatku rozpočtu akce po uhrazení všech výdajových položek souvisejících se zrušením akce (maximálně však 100%).
— V případě porušení Obecných Ustanovení a Podmínek Registrace účastníkem, přichází tento účastník o veškeré právo na vrácení účastnického poplatku. Pokud toto porušení ovlivní i skupinu, ve které je tento účastník registrovaný, bude celá situace řešena s manažerem IT a HR.
— V případě, že se účastník nedostaví na akci a tuto skutečnost neoznámí před ukončením registrace, přichází tento účastník o právo na vrácení registračního poplatku. V případě oznámení této skutečnosti až v době po ukončení registrace, přesto však více než 7 pracovních dnů před začátkem akce, bude skupině, ve které je účastník registrován, umožněno převésti platby mezi členy skupiny. Na základě komunikace s manažerem IT a HR bude případně umožněna personální změna ve skupině. I po této změně musí skupina splňovat Podmínky registrace.
— V případě, že se účastník nedostaví na akci z vážných zdravotních důvodů, bude mu po předložení lékařské zprávy vráceno 75% účastnického poplatku. Písemná lékařská zpráva musí být doručena do posledního dne konání akce.
— V případě zrušení registrace účastníkem v době, kdy je registrace na akci stále spuštěna, bude účastníkovi vrácen celý účastnický poplatek.
— Účastník je povinen zažádat o vrácení registračního poplatku (má-li na něj nárok) nejdéle však do 22.5.2019. (neplatí pro možnost neúčasti ze zdravotních důvodů, kde musí být předložena písemná zpráva před ukončením akce). Vše prostřednictvím e-mailu registrace@obrok19.cz.
— Pokud neúčastí (zrušení účasti, atd.) jednoho člena přestane skupina splňovat registrační podmínky akce Obrok 2019. bude její registrace shledána neplatnou a bude ukončena a pro vyloučení pochybností stejně tak bude ukončena účast všech členů této skupiny.
— Storno podmínky se vztahují pouze na účastníky, kteří zaplatili registrační poplatek v plné výši.
— Při zaplacení jiné částky než je registrační poplatek, bude tato situace řešena osobně mezi manažerem IT a HR s odpovědnou osobou v dané skupině.