Pravidla Obroku 2019

Obecná ustanovení

Dokončením registrace, tj. zaplacením účastnického poplatku v souladu s Podmínkami registrace účastníků na Obroku 2019 (dále též „dokončení registrace“), na akci Obrok 2019 je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem akce Junák – český skaut z.s. smlouva o účasti na akci Obrok 2019 (akce Obrok 2019 dále také jako „akce“). Smlouvou o účasti na akci Obrok 2019 se pořadatel zavazuje za podmínek stanovených v Obecných ustanoveních, Podmínkách účasti na akci Obrok 2019 a Podmínkách registrace účastníků umožnit účastníkovi účast na akci Obrok 2019 (dále společně také jako „pravidla“ nebo „ustanovení“) a účastník se oproti tomu zavazuje řádně a včas zaplatit registrační poplatek a zúčastnit se akce Obrok 2019 způsobem a za podmínek stanovených v pravidlech. Každý účastník akce obdrží při vstupu na akci identifikační náramek, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje v jeho prostorách vstupenku nebo jiné povolení ke vstupu. Tento identifikační náramek je povinnen nosit na zápěstí celou dobu akce.

Účastníkem akce je pouze osoba s platnou registrací (dokončením registrace a splněním podmínek registrace) (dále jen „účastník“). Stejná pravidla a povinnost je dodržovat se vztahují i na ostatní osoby na tábořišti (např. držitele novinářské akreditace, hosty, majitele jednodenních vstupenek)
Účastníkem může být pouze osoba starší 15 let, tj. osoba, která nejpozději ke dni 22.5.2019 dosáhne věku 15 let. Za nezletilé osoby nese plnou odpovědnost vedoucí skupiny, ve které je nezletilá osoba registrována.

Účastník se uzavřením smlouvy (dokončením registrace) zavazuje v celém areálu akce a na všech ostatních místech, kde probíhá akce, dodržovat následující Obecná Ustanovení a Podmínky účasti na akci Obrok 2019 (dále jen “ustanovení”):

A) PRO ÚČASTNÍKY AKCE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

— Vnášení, držení a užívání zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních, omamných a halucinogenních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů – zejména alkoholu!
— Vstupovat do prostor, které mu nejsou určeny
— Rozdělávání otevřeného ohně mimo místa k tomu určená!
— Manipulovat se rozvody elektrické energie a vody!
— Rozdávat či umisťovat v areálu akce jakékoli propagační a reklamní materiály bez povolení pořadatele!
— Vstupovat do cizích stanů, šplhat na stromy, budovy, střechy, ploty apod.
— Svým chováním ohrožovat bezpečnost a zdraví ostatních.
— Jakkoli jinak bránit řádnému průběhu akce!

B) POŘADATEL AKCE JE OPRÁVNĚN:

— Při porušení veškerých podmínek a pravidel vypovědět s okamžitou platností bez výpovědní doby smlouvu o účasti na akci Obrok 2019 a účastníka akce z areálu vypovědět. Účastník bere na vědomí, že na akci Obrok dozírá na pořádek Skautská Ochranná Služba, která je v případě porušení podmínek a pravidel akce oprávněna vyvést porušujícího účastníka. Tato pořadatelská služba je oprávněna porušujícího účastníka nevpustit zpět do areálu či místa konání akce. Účastnický poplatek ani jeho část se v takovém případě účastníkovi nevrací, což účastník bere na vědomí a je s tím srozuměn.
— Při vypovězení smlouvy o účasti na akci Obrok 2019 vedoucímu registrační skupiny má pořadatel právo vypovědět smlouvu i všem ostatním členům registrované skupiny za stejných podmínek, jako má výpověď smlouvy s vedoucím registrační skupiny.
— Sám nebo prostřednictvím pověřené osoby dávat nezbytné pokyny účastníkům akce za účelem zachování bezvadného průběhu akce, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky a pravidla.
— Měnit program akce.
— Sám nebo prostřednictvím Skautské Ochranné Služby odepřít vstup účastníkům, kteří nemají identifikační náramek, nejsou účastníky akce ani jinak oprávněni se akce účastnit nebo jejich smlouva o účasti na akci Obrok 2019 byla zrušena, je neplatná, nicotná, bylo od ní kteroukoliv ze stran odstoupena nebo byla pořadatelem vypovězena.
— V případě neočekávaných událostí (živelné katastrofy, nehody, havárie, apod.) měnit místo a čas konání akce.

C) ÚČASTNÍK AKCE SE ZAVAZUJE:

— Vyplnit registrační formulář na základě pravdivých informací.
— Udržovat pořádek v celém areálu akce.
— Chovat se slušně k ostatním účastníkům a pořadatelům akce.
— Dodržovat podmínky účasti na akci a řídit se pokyny pořadatelů, Skautské ochranné služby a právními předpisy České republiky.
— Prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem.
— Dodržovat noční klid zejména v prostorách určených k ubytování.
— Nosit v průběhu akce identifikační materiály, tedy náramek na zápěstí ruky a na krku šátek.
— Neprodleně uvědomit zástupce organizátora akce, pokud zpozoruje zranění jakékoli osoby.
— Odevzdat předměty nalezené v areálu akce zástupci organizátora akce (prostřednictvím infostanu).
— Nahlásit zástupci organizátora akce (prostřednicvím infostanu) závadu, která by mohla způsobit ohrožení bezpečnosti osob nebo poškození majetku.
— Dodržovat pravidla evakuace a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci v případě evakuace areálu akce.

D) ÚČASTNÍK AKCE:

— Se účastní akce výlučně na odpovědnost vedoucího skupiny, ve které je registrovaný.
— Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí.
— Bere na vědomí, že na vstupu na akci je pořadatel oprávněn zkontrolovat jeho identitu oproti identifikačnímu průkazu s fotografií – občasnkým průkazem nebo podobným způsobem.
— Bere na vědomí, že při zaviněném sundání identifikačního náramku smlouva zaniká k okamžiku sundání identifikačního náramku bez jakéhokoliv nároku na vrácení účastnického poplatku nebo jeho části a dále že není oprávněn se domáhat vstupu na akci.
— Bere na vědomí, že akce se koná za každého počasí.
— Uděluje bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů jeho osoby pro potřeby akce či pořádající organizace, a to bez nároku na odměnu.

E) POŘADATEL AKCE:

— Neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků akce, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením.
— Nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich odcizení jinými osobami.

F) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

— Účastník uděluje výslovný souhlas s tím, že obrazové a zvukové záznamy s jeho osobou, pořízené na akci nebo v souvislosti s ní, je pořadatel oprávněn uschovat a dále zpracovávat, a to pro bezpečnostní a marketingové účely související s prezentací akcí a činností pořadatele. V takovém případě účastníkovi nevzniká nárok na peněžitou odměnu či náhradu.
— Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem dle zákona č. 101/2000 Sb., a to výhradně pro statistické účely a vnitřní potřebu pořadatele, maximálně na dobu dvou let. Pořadatel se zavazuje, že tyto osobní údaje bezdůvodně nepřevede ani jinak nezpřístupní třetím osobám.
— V případě zrušení akce pořadatelem kvůli předem neočekávaným událostem (živelné katastrofy, nehody, havárie, apod.) bude účastníkovi vrácena část účastnického poplatku v závislosti na Storno podmínkách. Tyto podmínky jsou platné i v případě, že účastník zruší svojí účast po ukončení registrace, nebo na akci nedorazí.
— Účastníci jsou registrováni ve skupinách dle Podmínek Registrace
— V případě, že řádně zaregistrovaná skupina přestane splňovat Podmínky Registrace a tato situace nebude napravena před ukončením registrace, stává se registrace této skupiny neplatnou a přístup na akci jí ani žádnému členu skupiny nebude umožněn.
— V případě dalších dotazů a připomínek se může účastník obrátit na pořadatele prostřednictvím emailu na: registrace@obrok19.cz

Storno podmínky

— V případě zrušení akce z předem neočekávaných událostí (povodně, nehody, havárie, apod.) bude účastníkovi vrácen poplatek ve výši procentuální velikosti zůstatku rozpočtu akce po uhrazení všech výdajových položek souvisejících se zrušením akce (maximálně však 100%).
— V případě porušení Obecných Ustanovení a Podmínek Registrace účastníkem, přichází tento účastník o veškeré právo na vrácení účastnického poplatku. Pokud toto porušení ovlivní i skupinu, ve které je tento účastník registrovaný, bude celá situace řešena s manažerem IT a HR.
— V případě, že se účastník nedostaví na akci a tuto skutečnost neoznámí před ukončením registrace, přichází tento účastník o právo na vrácení registračního poplatku. V případě oznámení této skutečnosti až v době po ukončení registrace, přesto však více než 7 pracovních dnů před začátkem akce, bude skupině, ve které je účastník registrován, umožněno převésti platby mezi členy skupiny. Na základě komunikace s šéfem Registrace bude případně umožněna personální změna ve skupině. I po této změně musí skupina splňovat Podmínky registrace.
— V případě, že se účastník nedostaví na akci z vážných zdravotních důvodů, bude mu po předložení lékařské zprávy vráceno 75% účastnického poplatku. Písemná lékařská zpráva musí být doručena do posledního dne konání akce.
— V případě zrušení registrace účastníkem v době, kdy je registrace na akci stále spuštěna, bude účastníkovi vrácen celý účastnický poplatek.
— Účastník je povinen zažádat o vrácení registračního poplatku (má-li na něj nárok) nejdéle však do 22.5.2019. (neplatí pro možnost neúčasti ze zdravotních důvodů, kde musí být předložena písemná zpráva před ukončením akce). Vše prostřednictvím e-mailu registrace@obrok19.cz.
— Pokud neúčastí (zrušení účasti, atd.) jednoho člena přestane skupina splňovat registrační podmínky akce Obrok 2019. bude její registrace shledána neplatnou a bude ukončena a pro vyloučení pochybností stejně tak bude ukončena účast všech členů této skupiny.
— Storno podmínky se vztahují pouze na účastníky, kteří zaplatili registrační poplatek v plné výši.
— Při zaplacení jiné částky než je registrační poplatek, bude tato situace řešena osobně mezi šéfem Registrace s odpovědnou osobou v dané skupině.

Podmínky Registrace

§Z – Preabmule

0) tyto pravidla nastavuje šéf Registrace po dohodě s užším týmem, výjimky a změny jsou a budou možné. V případě sporu má poslední slovo šéf Registrace
1) na akci můžou jet skauti jako účastníci, servis tým nebo organizační tým, neskauti jen jako servis tým, zahraniční účastníci také jen jako servis tým; osobní výjimky jsou možné po dohodě se šéfem Registrace

§A – Platby a termíny

2) užší tým neplatí vstupní poplatek, jinak se s ním zachází jako se servis týmem
3) širší tým má rezervované místo na akci, jinak se s ním zachází jako se servis týmem (poplatek tedy platí)
4) neskauti navíc platí fixní částku kterou dourčí Finance, jinak se registrují jako skauti
3) účastníci se registrují od pondělí 3. 12. 18 20:00 do 14 dnů před akcí
4) servis tým se registruje od soboty 1. 12. 2018 8:00 do 14 dnů před akcí
5) účastníci platí 850,- do 14 dní od data registrace, počítá se až od 1. ledna – platí doražení peněz na účet
5a) účastníci jedoucí jako maturanti platí 550,- do 14 dní od data potvrzení statusu maturant, počítá se až od 1. ledna – platí doražení peněz na účet
6) servis tým platí 400,- do 14 dní od data registrace, počítá se až od 1. ledna – platí doražení peněz na účet

§B – Účastnické skupiny a věk účastníků

7) všem účastníkům a servis týmu se počítá věk k oficiálnímu začátku akce, tedy ke středě 22. 5. 2019
8) servis týmákovi musí být na akci 18 a více let včetně a registruje se jednotlivě
9) účastníkovi musí být na akci mezi 15 a 24 lety včetně a registuje se v účastnické skupině
10) účastnická skupina musí mít minimálně čtyři účastníky a alespoň jednomu z účastníků musí být 18 či více let včetně, aby by skupina platná a účastníci mohli jet na akci
11) účastnickou skupinu může založit kdokoli, skupina ale musí mít vybraného vedoucího účastnické skupiny, kterému musí být 18 či více let včetně, aby byla skupina platná a účastníci mohli jet na akci
12) do účastnické skupiny se zve přes zvací odkaz, který je k dispozici po založení skupiny

§C – day visitors a hosté

13) na akci se můžou pohybovat účastníci, servis tým, organizační tým, day visitors nebo hosté
14) day visitoři platí fixní vstupné podle Financí nebo jsou pozvaní zdarma
15) day visitoři mají přístup na akci pouze v sobotu, a to pouze do programové části (nikoliv do spacích částí – s výjimkami viz. níže)
16) někteří day visitoři (typicky kapely) mohou přijet už v pátek odpoledne/večer a přespat do soboty
17) hosté se řídí podle jednotlivé dohody se šéfem Registrace pro konkrétního hosta nebo skupinu hostů

§D – účastníci maturanti

18) účastníci se mohou registrovat i jako maturanti
19) maturanti nemohou být šéfy účastnických skupin a mohou přijet nejdříve v pátek po poledni
20) pro registraci jako maturant je potřeba se nejdříve přihlásit jako běžný účastník a potom na mail registrace@obrok19.cz dodat potvrzení o studiu ve 4. ročníku nebo absolvované maturitě v tomto roce – po uznání platností týmem registrace je účastník označený jako maturant a začnou pro něj platit podmínky pro maturanty